تاریخ شفاهی

توضیحات

سرفصل‌ها

1. تاریخ شفاهی چیست؟
2. روش کار در تاریخ شفاهی
3. ماهیت مصاحبه‌های تاریخ شفاهی
4. آسیب‌شناسی تاریخ شفاهی
5. روش پیاده‌سازی
6. ویرایش در تاریخ شفاهی
7. تدوین

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: غلامرضا عزیزی

شروع دوره: 1400/8/15

login