کتابداری عمومی

توضیحات

سرفصل‌ها

1. مبانی فراهم‌آوری و حفاظت منابع کتابخانه‌ای
2. پردازش منابع کتابخانه‌ای (دوره مقدماتی)
3. مبانی خدمات و اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌ها
4. مدیریت منابع دیجیتال (دوره مقدماتی)

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

شروع دوره: آذرماه 1400

login