آشنایی با وب معنایی

توضیحات

سرفصل‌ها

1. وب‌معنایی چیست؟
2. مدل‌های داده‌ای در وب‌معنایی
3. گراف‌های وب‌معنایی
4. چارچوب توصیف و دسترسی به منبع

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانم دکتر ملیحه دُرخوش

شروع دوره: 1400/11/18

login