زبان ارتباطات آرشیوی

توضیحات

سرفصل‌ها

1. مقدمات و انتخاب نام مناسب برای ایمیل
2. نوشتن عناوین گویا و قابل‌توجه برای ایمیل‌ها
3. شروع/ مقدمه ایمیل
4. بدنه و پایان ایمیل
5. درخواست و پاسخ به درخواست

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانم زهرا ضرغامی

شروع دوره: 3 بهمن 1400

login