ادبیات کودکان و نوجوانان

توضیحات

سرفصل‌ها

1) مفهوم کودک و کودکی
2) شناخت ادبیات کودک
3) انواع ادبی
4) تعیین موضوع و درونمایه اثر با هدف تعیین کلیدواژگان

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانمها: شکوه حاج‌نصرالله و فاطمه (سوری) مرتضایی‌فرد

شروع دوره: 7 اردیبهشت 1401

login