مهارت‌های هفت‌گانه ICDL

توضیحات

سرفصل‌ها

1. مفاهیم پایه و فناوری اطلاعات
2. استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها
3. واژه‌پردازها (‌Word)
4. اطلاعات و ارتباطات (Internet)
5. صفحه گسترده‌ها (Excel)
6. بانک‌های اطلاعاتی (Access)
7. ارائه مطالب (Power Point)

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

login