مواد آرشیوی و کتابخانه‌ای

توضیحات

سرفصل‌ها

1. میکروارگانیسم‎های دخیل در تخریب زیستی منابع کاغذی
2. مکانیسم‎های تخریب زیستی منابع کاغذی
3. عوامل محیطی مؤثر در بروز تخریب زیستی
4. روش‎های شناسایی جوامع میکروبی منابع کاغذی
5. مخاطرات سلامتی کارکنان
6. آلودگی میکروبی در مخازن نگهداری از منابع کاغذی
7. حفاظت پیشگیرانه از منابع آرشیوی و کتابخانه‎ای
8. ضدعفونی‌وکنترل آلودگی بیولوژیک منابع آرشیوی‌وکتابخانه‎ای

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانم دکتر نگار رئیس‌نیا

شروع دوره: 25 خرداد 1401

login