مستندسازی اسناد

توضیحات

سرفصل‌ها

1. تعاریف مستندسازی اسناد
2. ضرورت فعالیت‌های مستندسازی در اسناد
3. حوزه فعالیت‌های مستندسازی اسناد
4. ساختار کاربرگه مستندسازی اسناد

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانم مهستی ابوذرجمهری

شروع دوره: 22 خرداد 1401

login