فهرستنویسی نسخ خطی و چاپ سنگی

توضیحات

معرفی محتوا و ویژگی های تعدادی از نسخه خطی موجود در هر کتابخانه، در قالب فهرست نسخه های خطی کتابخانه ها تحقیق و منتشر می شود. محققان و مصححان حوزه نسخ خطی از طریق فهرست نسخه های خطی به کتب خطی کتابخانه ها دسترسی پیدا می کنند و امور تحقبقی خود را با استناد به فهرستهای شکل می دهند. بنابراین فهرست نویسی كتب خطي ،كاري تحقيقي است و فهرست نگاران نسخ خطي باید افراد متبحر در علوم و دانش های مختلف و دارای تجربه باشند تا بتوانند نسخه های خطی را به درستی و بطور کامل معرفی نمایند. با این دیدگاه معلوم است که تعداد فهرستنگاران نسخ خطی در کشور و در دنیا بسیار اندك مي باشند. پس لازم است براي انبوه نسخه هاي معرفي و فهرست نشده موجود در كتابخانه ها و ديگر مراكز، راهكاري مناسب انديشيده شود. مي توان جهت سرعت بخشيدن به معرفي اين نسخه ها ، فهرست نويسي را در 2 سطح مختلف طراحي و پي گيري كرد. مرحله نخست: تهيه فهرست مختصر نامگو(توصيفي) با درج برخي از عناصر كتابشناسي و نسخه شناسي ؛ مرحله بعدي تهيه و تدوين فهرست مفصل و دقيق ( توصيفي – تحليلي) شامل تمامي عناصر كتابشناسي و نسخه شناسي.در این درس تلاش می شود اجمالی از مباحث مختلف فهرستنویسی مطرح شود و شناخت مختصری از نحوه فهرستنویسی ارائه گردد.

سرفصل‌ها

جلسه اول: كارکردهای فهرست نویسی نسخ خطی
وظایف و ویژگی­های فهرست نویس
جلسه دوم: اصول و قواعدکلی حاکم بر فهرست‌های ایرانی
الف ) نسخه شناسی
ب ) كتابشناسي
جلسه سوم: انواع فهرست‌های نسخ خطی در ایران
تفاوت‌های فهرست نسخ خطی با کتب چاپی در ایران
جلسه چهارم: شیوه‌های فهرست نویسی نسخ خطی در ایران
1. شیوه سنتی
2. شیوه میانه(دوره معاصر):
تفاوت فهرست هاي دوره ميانه(دوره معاصر)
3. شیوه مدرن
جلسه پنجم: فهرست الكترونيكي وقالب مارك
دلایل عدم یک دستی در فهرست نویسی نسخ خطی در ایران
جلسه ششم: مراحل فهرست نويسي نسخه هاي خطي
1) مرحله مقدماتي: تهيه منابع مورد نياز
مرحله اصلي: تدوين فهرست و معرفي نسخه خطي مطابق با كاربرگه
الف) مرحله نخست فهرست نويسي: تحقيق پيرامون محتواي كتابشناسي
ب. مرحله دوم فهرست نويسي: بيان ويژگي هاي نسخه شناسي
ج. مرحله سوم فهرست نويسي: بيان مستندها
جلسه هفتم: فهرست نويسي بر اساس كاربرگه پيشنهادي
دستنامه تكميل كاربرگه فهرست نويسي
جلسه هشتم: فهرست‌نویسی کتب چاپ سنگی
شیوه های فهرست نویسی کتب چاپ سنگی در ایران
1. فهرستنویسی چاپ سنگی بر اساس فهرست های نسخه های خطی
2. فهرستنویسی چاپ سنگی همانند کتب خطی
جلسه نهم: الگوی پیشنهادی یکسان برای فهرست نویسی نسخ خطی و چاپ سنگی

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: دکتر حبیب الله عظیمی

شروع دوره: 18ساعت

login