دوره هاي آموزشي

سازمان اسناد و کتابخانه ملي در جهت ارتقاء سطح علمي کتابداران، کارکنان کتابخانه ها و مراکز آرشيوي، دوره هاي الکترونيکي زير را برگزار مي نمايد:

تنظيم و توصيف اسناد

تاريخ شفاهي

سواد اطلاعاتي

از مارک تا BIBFRAME

تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS

ساخت محتواي الکترونيکي آموزشي و درسي

تجاري سازي يافته هاي پژوهش (فرايند راه اندازي کسب و کارهاي دانش بنيان)

آشنايي با پايگاه هاي اطلاعات علمي فارسي

آشنايي با پايگاه هاي اطلاعاتي علمي بين المللي

فهرست نويسي نسخ خطي و چاپ سنگي

فهرست نويسي منابع غيرکتابي

مهرخواني و مهرشناسي


آخرین تغییر: شنبه، 25 مرداد 1399، 8:22 صبح