آيين نامه آموزشي

وظايف دانشجويان و نحوه ارائه دروس در کلاس هاي آموزش الکترونيکي:

کاربران بايد قبل از ورود به سيستم، حتماً از بخش اخبار سايت بازديد نمايند.

الف- برنامه آموزشي:

جهت دوره‌هاي ۳۲ ساعته 16 جلسه و دوره‌هاي ۲۰ ساعته ۱۰ جلسه در نظر گرفته شده است.

هر درس شامل: فايل‌هاي فلش، صوتي، متني ، تکليف و آزمون مي‌باشد و يک روز مشخص در هفته ارايه مي‌شود. مدت زمان براي مطالعه و انجام تکليف هر جلسه، يک هفته در نظر گرفته شده است.

ب- انجام تکاليف محوله:

از کاربران انتظار مي‌رود نسبت به ارسال پاسخ تکاليف و آزمون‌ ها، در فرجه زماني تعيين شده اقدام نمايند. در مورد نحوه پاسخگويي به تکاليف لطفا به نکات زير توجه فرماييد:‌

1) از آنجايي که سؤالات مطرح شده در هر تکليف يا فعاليت گروهي با توجه به موضوعاتي است که در متن دروس مربوطه آمده، در پاسخ به تمرين‌ها و آزمون‌ها، بايد به مفاهيم مطرح شده در دروس دقت فرماييد. بديهي است آنچه که مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد اشاره صحيح به اين شاخص‌ها است.

2) پس از تايپ مطالب خود در فرم مخصوص تکليف، فايل را با اسم خود و با حروف لاتين ذخيره کرده و سپس از محل مخصوص بر روي سايت ارسال نماييد. لطفا از ايميل کردن تکاليف و يا قراردادن آن در محلي غير از مکان تعيين شده خودداري نماييد چرا که نمره ارزيابي ارائه شده به تکاليف فقط از محل مخصوص به کارنامه الکترونيکي وارد مي شود.

تبصره: در صورت عدم توفيق کاربران جهت ارسال پاسخ تکاليف و يا ساير موارد خواسته شده، کاربران مي‌توانند پس از کسب اجازه از واحد آموزش الکترونيکي سازمان نسبت به ارسال موارد انجام نشده اقدام نمايند. در اين شرايط بديهي است که درصدي از امتياز ارزشيابي، از دست مي‌رود.

ج- شرکت در فراخوان‌ها:

۱- مطالعه روزانه انجمن درسي و خبري:

از کاربران انتظار مي‌رود هر روز وارد انجمن درسي و خبري شوند و پس از مطالعه و آگاهي از مطالب و اخبار عنوان شده از طرف استاد، پشتيبان آموزشي و ديگر دانشجويان، در صورت لزوم نظر خود را نيز ارسال نمايند.

۲- شرکت در کلاس آنلاين:

از کاربران انتظار مي‌رود که طبق فراخوان‌، در کلاس‌هاي آنلاين که بر روي سيستم LMS اجرا مي­شود (چهار هفته يکبار) شرکت کنند و ضمن دريافت درس از استاد، مسائل و سوالات درسي خود را به طور مستقيم با ايشان در ميان بگذارند. تاريخ برگزاري اين کلاس‌ها از طريق اخبار سايت و انجمن خبري و درسي اطلاع رساني مي‌شود.

۳- پاسخ به فرم‌هاي دريافت شده :

کاربران موظف هستند که کليه فرم‌هاي ارسال شده از طرف استاد و پشتيبان آموزشي را در مهلت مقرر پاسخ داده و از طريق پست الکترونيکي ارسال نمايند.

۴- حضور مستمر در طول ترم:

حضور کاربر در تمامي برنامه‌هاي درسي و جلسات مربوط به هر درس و ديگر فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است. اين حضور با مطالعه کامل تمام جلسات درس الکترونيکي و حداقل يکبار در هفته آنلاين شدن کاربر روي سايت براي هر درس و شرکت در کلاس هاي آنلاين ارائه شده، ارزيابي مي گردد. مدت زمان غيبت دانشجو روي سايت نبايد از سه هفته متوالي در هر درس تجاوز کند.

۵- شرکت در امتحان:

کاربران مي بايست طبق برنامه زماني اعلام شده در زمان مقرر در جلسه امتحان پايان ترم (حضوري يا الکترونيکي) حضور يابند.

۶- ارزشيابي:

کاربران پس از گذراندن دوره طبق برنامه آموزشي و تحويل کليه تکاليف، آزمون‌ها، شرکت در کلاس هاي آنلاين و...، در صورت کسب حداقل70 درصد از امتياز ارزيابي حين دوره ، موفق به اخذ مجوز حضور در امتحان نهايي خواهند شد. جدول نهايي ارزيابي دانشجويان به شرح زير مي‌باشد:‌

جزئيات ارزيابي در صورت تغيير قبل از شروع دوره به اطلاع دانشجويان خواهد رسيد.

د- اجراي کامل آيين نامه آموزشي:

کاربران موظف هستند که کليه قوانين آموزشي را طبق آيين نامه آموزشي دوره هاي الکترونيکي سازمان رعايت نمايند.

آخرین تغییر: شنبه، 24 تیر 1396، 3:38 صبح