تخریب زیستی مواد آرشیوی و کتابخانه‌ای: پیشگیری و کنترل