فهرست نویسی 2

توضیحات

سرفصل‌ها

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

شروع دوره: 20 ساعت

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695

login