آشنایی با خط سیاق

توضیحات

سرفصل‌ها

1. مفهوم لغوی و اصطلاح‌شناسی سیاق و سیاقت
2. ویژگی‌های خط سیاق و دلایل استفاده از آن
3. فایده، موضوع و تعریف علمی سیاق و ارقام سیاقیه
4. آشنایی با ارقام سیاق نقدی
5. آشنایی با ارقام سیاق جنسی
6. مشق مفردات و مرکبات ارقام سیاقیه
7. آشنایی با اشکال و اجزای متنی خط سیاق
8. تمرین و بازخوانی خط سیاق در برخی از اسناد دیوانی و اجتماعی

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: آقای دکتر محسن روستایی

شروع دوره: 1400/9/28

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695