دوره‌های آموزشی آغاز شده در مهرماه

1. آشنایی با حفاظت منابع دیجیتال

2. آشنایی با راهبردهای نظام پدافند سایبری کشور

login