برگزاری 5 نشست مجازی هفته پژوهش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

پژوهشکدۀ اسناد با همکاری اداره کل پژوهش کتابداری و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نشست‌های پژوهشی خود را به مناسبت هفته پژوهش از تاریخ 21 الی 29 آذرماه 1400، به صورت مجازی از طریق لینک https://vc.nlai.ir/pajohesh با موضوعات زیر برگزار می‌کند:
1. اهمیت استانداردهای ملی و بین‌المللی از منظر تأثیرگذاری بر کیفیت مدیریت اسناد و آرشیو، روز یکشنبه 21 آذر 1400 ، ساعت 10:00 – 12:00
2. کارنامه نشر کتاب‌های پژوهشکده اسناد در روز سه‌شنبه 23 آذر 1400، ساعت 10:00 – 12:00
3. معرفی و نقد کتاب بررسی ساختار ظاهری و محتوایی دفاتر توجیهات در عصر صفوی/نویسنده: الهه محبوب فریمانی، روز چهارشنبه 24 آذر 1400 ، ساعت 10:00 – 12:00
4. ایران‌شناسی، روز یکشنبه 28 آذر ، ساعت 10:00 – 12:00
5. کتابشناسی‌های ملی در عصر دیجیتال، روز دوشنبه 29 آذر ، ساعت 10:00 – 12:00