دوره‌های آموزشی آغاز شده در آذر‌ماه:

1. آشنایی با راهبردهای نظام پدافند سایبری کشور
2. آشنایی با خط سیاق

login