مبانی ارزشیابی اسناد الکترونیکی

1. تعاریف و مفاهیم پایه
2. مراحل ارزشیابی
3. اجراي برنامه يا سياست نگهداري اسناد
4. اکوسیستم رقمی
5. ابزارهای ارزیابی سوابق دیجیتال

login