زبان انگلیسی تخصصی آرشیو 1

زبان انگلیسی نه تنها در کشورهایی که به عنوان زبان مادري/رسمی آن کشور استفاده میشود، کاربرد دارد بلکه در کشورهاي غیر انگلیسیزبان هم از اهمیت ویژهاي برخودار است زیرا انگلیسی، زبان علم، اقتصاد، فناوري، تجارت، و کسب دانش و مهارتهاي تخصصی و حرفهاي در حوزه بینالملی است. در این شرایط، توانمندسازي مهارت زبان انگلیسی در میان شاغلان حرفه هاي مختلف در رسته هاي شغلی مختلف، الزامی بهنظر میرسد. این موضوع در برخی از حوزههاي کاري، ازجمله آرشیو، اهمیت دوچندانی دارد زیرا بخشعمدهاي از منابع، استانداردها، دستورالعملها و روشهاي کار در این حرفه، به زبان انگلیسی نوشته و منتشر میشوند. با توجه به مهجورماندن درس زبان تخصصی آرشیو در میان سرفصلهاي دروس دانشگاهی در ایران و با در نظر داشتن این موضوع که تعداد بسیار زیادي از همکاران محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی از فارغالتحصیلان رشتههایی علومانسانی به غیر از علوم آرشیوي هستند، آموزش زبان تخصصی آرشیو در سازمان بسیار مهم و از مسائلی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. دوره آموزشی که در هشت جلسه دوساعته (مجموعاً 16 ساعت) و در قالب کارگاههاي « زبان تخصصی آرشیو- 1 » الکترونیکی آنلاین برگزار خواهد شد، بهدنبال دستیابی به اهداف زیر است: یادگیري اصطلاحات و واژگان پایه و مبنایی آرشیو، توانمندسازي فراگیران در ایجاد تمایز معنایی بین واژگان تخصصی حوزه آرشیو و کتابداري، آموزش استفاده صحیح از واژگان و اصطلاحات در جستجوي متون
تخصصی، آموزش مهارت خواندن متون تخصصی در حوزه علوم آرشیوي، دستیابی به مهارتهاي کاري در حوزه آرشیو از طریق تسلط بر متون انگلیسی روزآمد در این حوزه. در این دوره، واژگان و اصطلاحات مبنایی آرشیو بر اساس واژگان معرفیشده از سوي شوراي جهانی آرشیو و انجمن آرشیوداران امریکا (سطح ابتدایی- 120 واژه) معرفی خواهند شد.