دوره‌های آموزشی آغاز شده در بهمن‌ماه

1. آشنایی با راهبردهای نظام پدافند سایبری کشور
2. مبانی ارزشیابی اسناد الکترونیکی
3. آشنایی با وب‌معنایی و چارچوب توصیف منبع (RDF)
4. زبان تخصصی با تمرکز بر ارتباطات آرشیوی
5. بررسی عکس‌های تاریخی از منظر آسیب‌شناسی و مرمت
6. آشنایی با مبانی عملیاتی قانون استفاده آزاد از اطلاعات
7. آشنایی با مبانی کاغذشناسی
8. تصحیح متون خطی
9. آشنایی با نرم‌افزار OpenRefine: ابزاری کاربردی برای پالایش داده‌ها