دوره‌های آموزشی آغاز شده در اسفند‌ماه

1. آشنایی با راهبردهای نظام پدافند سایبری کشور
2. منتورینگ