دوره‌های آموزشی آغاز شده در خرداد ماه 1401

1. ادبیات کودکان و نوجوانان: خدمات فنی کتابخانه کودک و نوجوان
2. سندشناسی و سندخوانی (ویژة دانشگاه الزهراء)
3. متن‌خوانی اسناد تاریخی با تکیه بر مباحث سندشناسی (مدیریت اصفهان)
4. آشنایی با تاریخچه عکس و عکاسی در ایران
5. تنظیم و توصیف اسناد
6. مستندسازی اسناد
7. تخریب زیستی مواد آرشیوی و کتابخانه‌ای
8. گزارش‌نویسی
9. داده‌کاوی و مطالعات تحلیلی اسناد مبتنی بر تحلیل تماتیک (مضمون)