دوره‌های آموزشی آغاز شده در آبان ماه 1401

1. خط‌شناسی (آشنایی با خطوط قدیمی)
2. ارائه یافته‌های طرح‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
3. آشنایی با خدمات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
4. آشنایی با مستندسازی
5. آشنایی با شاپا