دوره‌های آموزشی آغاز شده در دی ماه 1401

1. خط‌شناسی (آشنایی با خطوط قدیمی) – ویژۀ کتابخانه تخصصی حوزه علمیه قزوین
2. روش تحلیل مضمون داده‌های کیفی مبتنی بر نرم‌افزار Maxqda
3. سازماندهی منابع دیجیتال (سطح یک)