دوره‌های آموزشی آغاز شده در بهمن ماه 1401

  1. آشنایی با قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران
  2. پیش نویس مدل مفهومی توصیف زمینه های اسنادی
  3. آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی علمی داخلی (سواد اطلاعاتی)