دوره‌های آموزشی آغاز شده در تیر ماه 1402

  1. تصحیح متون خطی
  2. نشستِ تاریخ تحول تشکیلات، وظایف و عملکرد شوراهای عالی آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و گسترش آموزش عالی (1357-1343)