دوره‌های آغاز شده در آذر 1402

  1. آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  2. سازماندهی منابع دیجیتال
  3. اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه حفاظت و مرمت منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای)
  4. اکسل پیشرفته
  5. ارزشیابی اسناد