دوره‌های آغاز شده در دی 1402

  1. آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  2. اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه حفاظت و مرمت منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای)
  3. اکسل پیشرفته