مدیریت اسناد ویژه رابطان اسناد مراکز درمانی دانشکده علوم پزشکی خوی