مُهرشناسی و مُهرخوانی

توضیحات

سرفصل‌ها

• جلسه 1: تعاریف و مفاهیم مُهر
• تعریف مُهر و مفاهیم مُهرشناسی
• مفهوم مُهر در ترکیبات کنایی و استعاری فرهنگ و ادب فارسی
• جلسه 2: تاریخچه مُهر
• کارد مُهر در طول تاریخ ایران و جهان
• بررسی تحولات ساختاری و مضامین مهرها و خاتم­های کاربردی در تاریخ و تمدن ایران
• آشنایی با برخی از مُهرهای درباری ایران پیش از اسلام
• جلسه 3: بررسی شکلی و محتوایی مُهرها
• آشنایی با مُهرهای دیوانی و سلطانی ایران از عصر مغول تا پایان عصر رضاشاه
• جلسه 4: کاربرد مُهرها در اسناد تاریخی
• آشنایی با مُهرها و سنت مُهرشناسی در اسناد تاریخی
• کاربرد و تفاوت مُهر با توشیح، توقیع و طغرای به کار رفته در اسناد تاریخی
• جلسه 5: سجع مُهرها
• آشنایی با سجع مُهرهای قرآنی، اخلاقی و قصارنویسی‌های حکمت‌آمیز
• آشنایی با سجع مُهرهای مهم‌ترین رجُل تاریخی ایران
• جلسه 6: ساختار و کارکرد مُهرها
• ساختار و کارکرد مُهرها، متناسب با جایگاه اجتماعی صاحبان مُهر
• محتواشناسی سجع مُهرهای شعری و موزون فارسی
• جلسه 7: بازخوانی مُهرها
• تمرین بازخوانی و سجع‌یابی مُهرهای به‌کار رفته در اسناد تاریخی
• جلسه 8: ادامۀ تمرین بازخوانی مُهرهای رجال فرهنگی، سیاسی و … .
• بیان اصول و ضوابط مُهرخوانی
• پرسش و پاسخ دربارۀ مُهرخوانی و مُهرشناسی

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: دکتر محسن روستایی

شروع دوره: 9 شهریور 1400

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695