لینک نشست‌های یازدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری

تاریخ برگزاریعنوان نشستلینک مشاهده
۲۲ آذرنشست افتتاحیه یازدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوریمشاهده
تاریخ برگزاریعنوان نشستلینک مشاهده
۲۳ آذراثربخشي پژوهش های دانشگاهیمشاهده
تاریخ برگزاریعنوان نشستلینک مشاهده
۲۴ آذرکتابخانه های عصر صفویمشاهده
تاریخ برگزاریعنوان نشستلینک مشاهده
۲۵ آذرتدوین دانشنامه اسناد و مدیریت اسنادمشاهده
تاریخ برگزاریعنوان نشستلینک مشاهده
۲۹ آذرپیشینه قره باغ در تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانیمشاهده
تاریخ برگزاریعنوان نشستلینک مشاهده
۳۰ آذرروش شناسی پژوهش درباره بیماریهای واگیردارمشاهده
تاریخ برگزاریعنوان نشستلینک مشاهده
۱ دینقش اسناد کمیسیون عرایض در بازنمایی تاریخ اجتماعیمشاهده
تاریخ برگزاریعنوان نشستلینک مشاهده
۲ دیآسیب شناسی تاریخ شفاهیمشاهده
تاریخ برگزاریعنوان نشستلینک مشاهده
۷ دیمعرفی، نقد و بررسی کتاب‌های پژوهشکده اسنادمشاهده
تاریخ برگزاریعنوان نشستلینک مشاهده
۹ دیسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در شبکه های اجتماعی؛ حضور یا رؤیت‌پذیریمشاهده
تاریخ برگزاریعنوان نشستلینک مشاهده
۱۰ دیپژوهشگر دیجیتالمشاهده
تاریخ برگزاریعنوان نشستلینک مشاهده
۱۶ دیآینده کتابخانه‌های دیجیتال فردامشاهده
تاریخ برگزاریعنوان نشستلینک مشاهده
۱۷ دیعلم داده از منظر علم اطلاعاتمشاهده
تاریخ برگزاریعنوان نشستلینک مشاهده
۲۰ دیاصطلاحنامه ها در وب معناییمشاهده
تاریخ برگزاریعنوان نشستلینک مشاهده
۲۲ دیجنگ ايران و عراق به روايت تحليل‌گران غربیمشاهده
تاریخ برگزاریعنوان نشستلینک مشاهده
۲۴ دینشست اختتامیه جشنوارهمشاهده